معنی و ترجمه کلمه بتدریج و به طور غیر محسوس تغییر رنگ دادن به انگلیسی بتدریج و به طور غیر محسوس تغییر رنگ دادن یعنی چه

بتدریج و به طور غیر محسوس تغییر رنگ دادن

gradate

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها