معنی و ترجمه کلمه بخارزا به انگلیسی بخارزا یعنی چه

بخارزا

vaporer
vaporific

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها