معنی و ترجمه کلمه بخشى از جامعه و بوم که تشکیل یک واحد فاعله در طبیعت بدهد به انگلیسی بخشى از جامعه و بوم که تشکیل یک واحد فاعله در طبیعت بدهد یعنی چه

بخشى از جامعه و بوم که تشکیل یک واحد فاعله در طبیعت بدهد

ecosystem

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها