معنی و ترجمه کلمه بخشى از علم فیزیک که در باره پدیده هاى قوه جاذبه و دافعه بارهاى الکتریکى گفتگو مى نماید به انگلیسی بخشى از علم فیزیک که در باره پدیده هاى قوه جاذبه و دافعه بارهاى الکتریکى گفتگو مى نماید یعنی چه

بخشى از علم فیزیک که در باره پدیده هاى قوه جاذبه و دافعه بارهاى الکتریکى گفتگو مى نماید

electrostatics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها