معنی و ترجمه کلمه بدهکار به انگلیسی بدهکار یعنی چه

بدهکار

debtor
indebted
obligor
yielder


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها