معنی و ترجمه کلمه بدگویى کردن به انگلیسی بدگویى کردن یعنی چه

بدگویى کردن

backbite
maledict
vilify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها