معنی و ترجمه کلمه برآمدگى مانند به انگلیسی برآمدگى مانند یعنی چه

برآمدگى مانند

boll

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها