معنی و ترجمه کلمه براى خود برداشتن به انگلیسی براى خود برداشتن یعنی چه

براى خود برداشتن

appropriate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها