معنی و ترجمه کلمه براى پیوستن هجاهاى جدا شده از یکدیگر در آخر سطر به انگلیسی براى پیوستن هجاهاى جدا شده از یکدیگر در آخر سطر یعنی چه

براى پیوستن هجاهاى جدا شده از یکدیگر در آخر سطر

hyphen

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها