معنی و ترجمه کلمه برجسته کارى به انگلیسی برجسته کارى یعنی چه

برجسته کارى

boss
fretwork
relievo


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها