معنی و ترجمه کلمه برش استخوان و جدا کردن و خارج کردن قسمتى از استخوان به انگلیسی برش استخوان و جدا کردن و خارج کردن قسمتى از استخوان یعنی چه

برش استخوان و جدا کردن و خارج کردن قسمتى از استخوان

osteotomy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها