معنی و ترجمه کلمه برق آسا به انگلیسی برق آسا یعنی چه

برق آسا

fulgurant

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها