معنی و ترجمه کلمه برق تولید شده ارز آب یا بخار به انگلیسی برق تولید شده ارز آب یا بخار یعنی چه

برق تولید شده ارز آب یا بخار

hydroelectricity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها