معنی و ترجمه کلمه برگچه به انگلیسی برگچه یعنی چه

برگچه

foliole
leaflet
petiole
pinna
pinnule
pinule
plumelet
plumule
youngster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها