معنی و ترجمه کلمه برگ ریختن به انگلیسی برگ ریختن یعنی چه

برگ ریختن

defoliate

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها