معنی و ترجمه کلمه بریدگى آجر و امثال آن براى جلوگیرى از لغزش به انگلیسی بریدگى آجر و امثال آن براى جلوگیرى از لغزش یعنی چه

بریدگى آجر و امثال آن براى جلوگیرى از لغزش

joggle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها