معنی و ترجمه کلمه بسامد صدایى به انگلیسی بسامد صدایى یعنی چه

بسامد صدایى

voice frequency


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها