معنی و ترجمه کلمه بسامد به انگلیسی بسامد یعنی چه

بسامد

frequence
frequency


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها