معنی و ترجمه کلمه بسط و گسترش قواى نظامى به انگلیسی بسط و گسترش قواى نظامى یعنی چه

بسط و گسترش قواى نظامى

militarism


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها