معنی و ترجمه کلمه بطن هر چیزى به انگلیسی بطن هر چیزى یعنی چه

بطن هر چیزى

inside of

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها