معنی و ترجمه کلمه بعد تعدیل پذیر به انگلیسی بعد تعدیل پذیر یعنی چه

بعد تعدیل پذیر

adjustable dimension


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها