معنی و ترجمه کلمه بند کفش و غیره را باز کردن به انگلیسی بند کفش و غیره را باز کردن یعنی چه

بند کفش و غیره را باز کردن

unlace


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها