معنی و ترجمه کلمه بنض نگار به انگلیسی بنض نگار یعنی چه

بنض نگار

tambour

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها