معنی و ترجمه کلمه به بانوان شوهر دار که غیر انگلیسى باشند گفته مى شود به انگلیسی به بانوان شوهر دار که غیر انگلیسى باشند گفته مى شود یعنی چه

به بانوان شوهر دار که غیر انگلیسى باشند گفته مى شود

madam

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها