معنی و ترجمه کلمه به تپش در آمده به انگلیسی به تپش در آمده یعنی چه

به تپش در آمده

vibrant

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها