معنی و ترجمه کلمه به جاى دیگرى تعهداتى بعهده گرفتن به انگلیسی به جاى دیگرى تعهداتى بعهده گرفتن یعنی چه

به جاى دیگرى تعهداتى بعهده گرفتن

subrogate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها