معنی و ترجمه کلمه به حال نخستین برگردنده به انگلیسی به حال نخستین برگردنده یعنی چه

به حال نخستین برگردنده

resilient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها