معنی و ترجمه کلمه به خود آوردن به انگلیسی به خود آوردن یعنی چه

به خود آوردن

refocillate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها