معنی و ترجمه کلمه به دار آویختن به انگلیسی به دار آویختن یعنی چه

به دار آویختن

crucify
gibbet
hang
scaffold
truss

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها