معنی و ترجمه کلمه به دست آمده در اثر خشک شدن به وسیله انجماد به انگلیسی به دست آمده در اثر خشک شدن به وسیله انجماد یعنی چه

به دست آمده در اثر خشک شدن به وسیله انجماد

lyophil
lyophiled

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها