معنی و ترجمه کلمه به ریسمان کشى به انگلیسی به ریسمان کشى یعنی چه

به ریسمان کشى

beadwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها