معنی و ترجمه کلمه به زور گرفتن به انگلیسی به زور گرفتن یعنی چه

به زور گرفتن

exact
extort
grab off
hog
usurp
wring

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها