معنی و ترجمه کلمه به شکل سرگنجشکى درآوردن گلوله به کسى پرت کردن به انگلیسی به شکل سرگنجشکى درآوردن گلوله به کسى پرت کردن یعنی چه

به شکل سرگنجشکى درآوردن گلوله به کسى پرت کردن

pellet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها