معنی و ترجمه کلمه به شکل نرم تنان به انگلیسی به شکل نرم تنان یعنی چه

به شکل نرم تنان

lingulate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها