معنی و ترجمه کلمه به صورت دورانى یا متناوب ظاهر شدن به انگلیسی به صورت دورانى یا متناوب ظاهر شدن یعنی چه

به صورت دورانى یا متناوب ظاهر شدن

cycle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها