معنی و ترجمه کلمه به صورت نقدینه درآوردن به انگلیسی به صورت نقدینه درآوردن یعنی چه

به صورت نقدینه درآوردن

liquidate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها