معنی و ترجمه کلمه به صورت پستان به انگلیسی به صورت پستان یعنی چه

به صورت پستان

mammiform
mammillary

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها