معنی و ترجمه کلمه به طور اکمل به انگلیسی به طور اکمل یعنی چه

به طور اکمل

wholly

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها