معنی و ترجمه کلمه به همکارى پذیرفتن به انگلیسی به همکارى پذیرفتن یعنی چه

به همکارى پذیرفتن

co opt


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها