معنی و ترجمه کلمه به هم ارتباط داشتن به انگلیسی به هم ارتباط داشتن یعنی چه

به هم ارتباط داشتن

interlock


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها