معنی و ترجمه کلمه به وسیله آلت تعدیل گرما کنترل کردن به انگلیسی به وسیله آلت تعدیل گرما کنترل کردن یعنی چه

به وسیله آلت تعدیل گرما کنترل کردن

thermostat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها