معنی و ترجمه کلمه به وسیله بحث شفاهى موضوعى را روشن کردن به انگلیسی به وسیله بحث شفاهى موضوعى را روشن کردن یعنی چه

به وسیله بحث شفاهى موضوعى را روشن کردن

talk out

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها