معنی و ترجمه کلمه به وسیله تراوش تجزیه کردن به انگلیسی به وسیله تراوش تجزیه کردن یعنی چه

به وسیله تراوش تجزیه کردن

osmose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها