معنی و ترجمه کلمه به وسیله نور به چیزى حساسیت دادن به انگلیسی به وسیله نور به چیزى حساسیت دادن یعنی چه

به وسیله نور به چیزى حساسیت دادن

photosensitize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها