معنی و ترجمه کلمه به پیمانه به انگلیسی به پیمانه یعنی چه

به پیمانه

mod
modulo


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها