معنی و ترجمه کلمه به کشور آوردن به انگلیسی به کشور آوردن یعنی چه

به کشور آوردن

import


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها