معنی و ترجمه کلمه بى بند و بار به انگلیسی بى بند و بار یعنی چه

بى بند و بار

footloose
free living
laisser faire
laissez faire
loose
profligate
unrestrained

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها