معنی و ترجمه کلمه بى مهارت به انگلیسی بى مهارت یعنی چه

بى مهارت

ham fisted
ham handed
heavy handed
inapt
inexpert
maladroit
skill less
skilless
tactless
unskilled
unskillful

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها