معنی و ترجمه کلمه بیحال به انگلیسی بیحال یعنی چه

بیحال

insensate
lethargic
passive
pococurante
supine
torpid
torpor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها