معنی و ترجمه کلمه بیمناک از نژاد سیاه به انگلیسی بیمناک از نژاد سیاه یعنی چه

بیمناک از نژاد سیاه

negrophobe

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها